Skip to main content
NyheterStartsida

Längre fordon (max 34,5m)

By 16 februari, 2023No Comments

Fakta om uppdraget från regeringen vid införande i Sverige

Trafikverket ska analysera transportbehov och identifiera vägsträckor i anslutning till det statliga vägnät som pekats ut för lastbilar upp till 34,5 meter där det är mest prioriterat att möjliggöra för transporter med långa lastbilar.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för att kapacitetsstarka transporter på väg kan nå sina destinationer och därmed bidra till effektiva och hållbara transportflöden. Trafikverket ska vid uppdragets genomförande samråda med relevanta kommuner eller andra väghållare. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 29 februari 2024. Uppdraget är uppdelad i två parallella delar:

  • Öppning av utpekat vägnät
  • Fördjupad utredning om anslutningsvägar.

Aktuella vägsträckor:

E4, E6, E18 (Karlstad–Stockholm–Kapellskär), E16 (Borlänge–Gävle), E20, E22, Väg 40 (Göteborg–Jönköping–Nässjö), Väg 23 (Hässleholm– Växjö),

Väg 25 (Ljungby–Växjö), Väg 44 (Trollhättan–Uddevalla), Väg 73, Väg 56 och 70 (Västerås–Sala–Borlänge) samt Väg 75 (södra länken). Dessa sträckor skulle kunna upplåtas inom ett år, med undantag för sträckorna Väg 23 (Hässleholm–Växjö) och E22 (Karlskrona–Norrköping) som beräknas kunna öppnas för trafik av längre lastbilar till år 2023 respektive 2025.

Dialog och tidplan

14/12 2022 Trafikverket bjöd in SKR och branschorganisationerna (Skogsindustrierna, Åkeriföretagen, LRF samt Handelskammaren Mittsverige) till ett informationsmöte.

15/2- 2023 Dialog med berörda kommuner. Trafikverket har bjudit in oss på Handelskammaren att delta i ett informationsmöte med berörda kommuner längs E4:an. Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Örnsköldsvik.

31/8- 2023 Trafikförordningen om längre fordon börjar gälla. Det betyder att väghållare kan öppna upp vägnätet för trafik. Det statliga vägnätet kommer inte att öppnas upp den 31/8 utan inväntar regelverk för fordonskrav Transportstyrelsen kommer till den 31/12 2023 att besluta om vilka fordonskrav som ska gälla.

Bild från Trafikverket

Handelskammaren kommer att vara aktiv i frågan och säkerställa att näringslivets behov kommuniceras till enskilda kommuner i vårt område. Trafikföreskrifter för längre fordon och vilka anslutande kommunala vägar som öppnas upp kommer att vara klar under hösten 2023.

Vår kvalificerade bedömning är att trafik för längre fordon på det utpekade vägnätet är öppnat senast 31/12 2023.