Skip to main content
Handelskammaren i media

Näringslivet efterlyser ökat tempo för 74-ton/BK 4

By 19 juni, 2019No Comments

Artikel i Svensk Åkeritidning / 18 juni 2019

Det är mycket angeläget att Trafikverket fokuserar på tempo och verkställande i satsningen om en utbyggnad av BK 4-vägnätet för 74-tons lastbilsekipage. Det tempo som för närvarande hålls är inte tillräckligt för att möta näringslivets behov. Därför krävs en påskyndad beslutsprocess och ett ökat engagemang från både Trafikverket och från kommuner för genomförande av insatserna. 

Fermgruppen

Det var budskapet vid ett möte i Sundsvall den 10 juni om BK 4-vägnätet och 74 tons lastbilsekipage där representanter för rikspolitiken, regionalpolitiken, skogsindustrin, åkeribranschen och det regionala näringslivet medverkade.

Detta skulle skapa trygghet hos både transportköpare och åkeriföretagare som är kraftigt beroende av en utbyggnad av BK 4-vägnätet och 74-tons lastbilstransporter.

På senare tid har en av de viktigaste transportfrågorna för näringslivet handlat om att få ökad möjlighet att likt finska transportköpare och åkerier få möjlighet att utföra transporter med 74-tons lastbilar på svenska vägar. Den nya bärighetsklassen kommer fullt utbyggd att ge näringslivet bättre förutsättningar, såväl när det gäller konkurrenskraft som när det gäller att minska klimatpåverkan. Men det nuvarande vägnätet som tillåter 74-tons lastbilsekipage är för bristfälligt och saknar möjligheten att utföra tyngre transporter på ett effektivt sätt. Med ett antal mindre insatser kan de flesta viktiga vägarna till/från viktiga industriområden respektive omlastningsterminaler järnväg/lastbil i Västernorrlands- och i Jämtlands län öppnas för 74-tons lastbilsekipage, vilket har avgörande betydelse för att bibehålla och stärka industrins konkurrenskraft.

 

Ulric Långberg

– Det är viktigt att införandet sker så snabbt som möjligt på hela vägnätet för att kunna optimera de miljömässiga och ekonomiska effekterna, säger Ulric Långberg, bransch- och kommunikationschef på Sveriges Åkeriföretag.

Det var bred representation vid mötet i Sundsvall. Från politiken medverkade Anders Åkesson (c) som är vice ordförande i riksdagens trafikutskott och en av politikens största förespråkare för längre och tyngre lastbilsekipage, Jonny Lundin (c), oppositionsråd i Region Västernorrland. Från skogsindustrin deltog Lars Nolander, logistikchef, SCA Skog. Från åkeribranschen deltog Rickard Ferm, vd och ägare till åkeriet Fermgruppen i Sundsvall, Sundfrakts vd Mattias Sundström och hållbarhetschef Lotta Björnberg. Från Sveriges Åkeriföretag deltog bransch- och kommunikationschef Ulric Långberg, hållbarhetsansvariga Tove Winiger, regionchefen i Sveriges Åkeriföretag Region Norr Carina Ahlfeldt och Göran Danielsson, ansvarig för skogstransporter inom Sveriges Åkeriföretag. Från Handelskammaren i Mittsverige medverkade regionchef Anders Eriksson.

 

Anders Åkesson

– BK 4 vägnätet och 74 tons lastbilsekipage har blivit en stor politisk fråga i riksdagens trafikutskott, säger Anders Åkesson. Bärighetsfrågan berör kommunal- regional- och nationell nivå. På lokal nivå uppstår flaskhalsar på den kommunala delen av en sträcka om inte insatser för höjd bärighet genomförs.

Anders Åkesson konstaterar att skogsindustrin är drivande när det gäller BK 4-vägnätet, men att även andra sektorer drar fördel av tyngre lastbilstransporter.

– Även bygg- och anläggningstransporter, samt avfallstransporter med kortare transportavstånd är exempel på sektorer som vinner på 74-tons lastbilstransporter, säger han.

Skogsindustrijätten SCA är en betydelsefull aktör i Sundsvalls-området. Bolaget driver bland annat en pappersfabrik i Ortviken som producerar tryckpapper, ett gransågverk i Tunadal och en massafabrik i Östrand, samtliga i Sundsvallsområdet.

SCA beslutade 2015 att investera i ökad produktionskapacitet vid Östrands massafabrik – från 430 000 ton till cirka 900 000 ton blekt lågfibrig sulfatmassa. Sedan förra året är den utbyggda massafabriken i drift.

 

Lars Nolander

– SCA har investerat 7,8 miljarder kronor i anläggningen och projektet genomfördes inom budget och tidplan, säger Lars Nolander, logistikchef för SCA Skog. Det handlar om en av de största och viktigaste industriinvesteringarna i Sverige. Östrand är nu en av världens mest konkurrenskraftiga och miljövänliga fabriker för nordisk lågfibrig sulfatmassa – NBSK. Genom investeringen kommer vi att kunna möta en växande efterfrågan på en stark massamarknad.

Parallellt med utökad produktionskapacitet i Östrand så ökar SCA även produktionen inom andra produktområden, till exempel kraftliner och biobränsle. SCA:s tillväxtstrategi ökar behovet av skogsråvara. Detta leder till ökat transportbehov och här har BK 4-vägnätets utbyggnad en avgörande betydelse för att transporterna ska ske så hållbart och effektivt som möjligt.

Trafikverkets arbete med BK4 regleras av regeringsuppdraget Längre lastbilar. Trafikverkets målsättning är att öppna upp hela BK1-vägnätet för BK4 inom 18 – 20 år. Delmålet är att 70 – 80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tung trafik är öppet för BK4 till år 2029. Även öppnandet av flertalet kommunala vägsträckor släpar efter, dessa är viktiga då de många gånger utgör den första/sista vägsträckan till många industrier och hamnar.

 

Mattias Sundström

Samtliga som medverkade under besöket i Sundsvall betonar vikten av att BK4-vägnätet för 74 tons lastbilsekipage byggs ut så snabbt som möjligt på hela vägnätet för att kunna optimera de miljömässiga och ekonomiska effekterna. Den nya bärighetsklassen kommer att ge effekt först sedan i stort sett hela vägnätet upplåtits för högre laster. Transportörerna kommer nämligen inte att lasta om efter vägen.

 

Anders Eriksson

– Det finns skäl att så snart som möjligt hållfasthetsberäkna de broar som kan vara tveksamma för den nya bärighetsklassen och förstärka dessa snarast, säger Anders Eriksson, regionchef i Handelskammaren Mittsverige. Här tycker vi att staten bör avsätta pengar för de insatser som behöver göras på vägar och broar som hör till det statliga vägnätet.

Länk till artikeln!