Skip to main content
Handelskammaren i mediaStartsida

INSÄNDARE: Det är utsläppen som ska minska – inte flygandet

By 29 januari, 2020No Comments

Artikel i Örnsköldsviks Allehanda / 22 januari 2020

Debatten om flygets miljöpåverkan har – tillsammans med en försvagning av konjunkturen – lett till en kraftig minskning av antalet flygresor i Sverige. Alla fyra flygplatser i Västernorrlands- och Jämtlands län har drabbats, vilket lett till en reduktion av antalet avgångar och därmed en försämrad tillgänglighet. Detta riskerar att allvarligt hämma förutsättningarna för våra företag i regionen att utvecklas.

Tillgången till flyg genererar 79 miljarder kronor till BNP och 103 000 arbetstillfällen årligen i Sverige, enligt en rapport från Oxford Economics. Det är väldigt stora siffror och de inkluderar inte vad flygbranschen dessutom genererar genom exempelvis skatter, arbetsgivaravgifter med mera.

Tyvärr har debatten kring flyget till stor del utvecklats till att handla om att vara för eller emot flyg när den bör handla om hur vi snabbast möjligt kan ställa om en transportsektor som är livsviktig för näringslivet i hela Sverige. Vår norra landsdel inrymmer många av de stora företag, som utgör ryggraden i svensk exportindustri. Dessa företag verkar på en global marknad med kunder över hela världen och i många fall har företagen även utländska ägare. Besöksnäringen är en av de starkast växande branscherna och även den är beroende av att det finns en hög tillgänglighet till våra destinationer. Det gäller så klart alla andra transportslag och även flyget. Det här är företag som genererar stora värden och bidrar starkt till Sveriges BNP och välfärd, vilka måste ges bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas och leverera.

Enligt Naturvårdsverket har antalet inrikes flygningar sedan år 2000 ökat med 40 procent men utsläppen har varit oförändrade. Ackumulerat har det tack vare effektiviseringar kunnat undvikas utsläpp av cirka 23 miljoner ton koldioxid. Det är väldigt mycket. Blickar vi några år framåt mot 2025 bedöms flygresorna öka med 16% och samtidigt bedöms utsläppen minska med 14 procent. Blandar man sedan i biobränsle minskar de fossila utsläppen ytterligare.

Regeringen måste skapa långsiktiga spelregler och skynda på produktionen av biobränslen, som inte bara minskar flygets klimatpåverkan utan påverkan från hela transportsektorn. Dessutom bygger vi kunskap och kompetens som vi sedan kan dela med oss av till resten av världen.

Den första kommersiella resan med elflyg bedöms ske inom fem år och i vår region pågår det flera utvecklingsprojekt kring elflyg och autonoma farkoster. Vi håller helt enkelt på att bygga upp en helt ny industri kring flyget och bioekonomin och sköter vi korten rätt så kan vår region dra nytta av en framtida kraftig tillväxt i en ny bransch samtidigt som vi bidrar till att nå de globala klimatmålen.

Låt oss därför inte välja bort flyget på grund av den ensidiga och många gånger felaktiga bilden som målas upp. Välj det transportsätt som bäst passar alla dina behov – tid, kostnad och miljöpåverkan. Omställningen till ett hållbart flyg förutsätter förstås att vi fortsätter att flyga.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

Länk till artikeln!