Godstransportråd

Det regionala godstransportrådets syfte är att:

  • Stärka samarbetet i regionen mellan näringslivets transportköpare, operatörer, regionens flygplatser, hamnar, terminaler, depåer, besöksnäringen, handel, Mellansvenska Handelskammaren, Handelskammaren Mittsverige samt Sjöfarts- och Trafikverket 
  • Synliggöra och sprida kunskap om intelligenta och hållbara transportlösningar genom att utse vinnare av Årets Lyft för Region Mitt
  • Anlägga ett helikopter- och helhetsperspektiv på rådets frågeställningar
  • Kunskapshöjande genom företagsbesök, föreläsningar/fördjupningar, medlemmarna delger varandra information, samverkan med råd i andra regioner och genom dialog inom rådet i för regionen viktiga aktuella frågor
  • Tänka i hela långsiktigt hållbara transportkedjor, stråk, noder och intermodalitet med energieffektiva fordon som skapar en minskad miljöbelastning
  • Identifiera kostnadsdrivande arbetssätt, bestämmelser och administrativa beslut
  • Sprida ”Best practice – lösningar” inom transportsektorn