Handelskraft

Sedan Coronapandemins utbrott står vår regionala arbetsmarknad inför en situation där permitteringar för små och medelstora företag ökat lavinartat. Den bransch som drabbats särskilt hårt är handelssektorn – där mer än var tionde invånare i arbetsför ålder idag arbetar. När Handelskammaren Mittsverige under våren 2020, med hjälpa av enkäter, frågade medlemsföretagen i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen om risken för konkurs inom 4 månader var svaren minst sagt oroväckande. I Västernorrland uppgav företag inom besöksnäring/handel att 70% inte trodde att de skulle finns kvar kommande höst, motsvarande siffra i Jämtland var 59%. Det innebär att många handelsanställda just nu har en mycket osäker arbetssituation, framför allt om Coronakrisen fortgår under en längre tid.

Utöver den rådande Coronakrisen kan vi se att handelsbranschen är under stor omställning, utifrån en omfattande digital transformation och förändrade köpmönster. Därför behöver den grundläggande kunskapsnivån för redan anställda inom handelsbranschen höjas, men också rusta dem för ett föränderligt arbetsliv. Med projektet Handelskraft skapar Handelskammaren Mittsverige, tillsammans med ett antal andra aktörer, möjligheter för handelsanställda att kompetensutveckla sig genom utbildningar, handledning på arbetsplatsen och validering. Kompetensinsatserna baseras på de anställdas kompetensbehov och ska stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Handelskraft bidrar även till förbättrade förutsättningar för yrkesväxling samt till att möjligheterna för individen att stanna kvar längre i arbetslivet ökar.

Liknande insatser behöver även göras mot andra branscher än handelsbranschen. En viktig del av projektet Handelskraft är därför också att kartlägga och analysera kompetensbehovet i ett antal andra bristbranscher. För att lösa den långsiktiga kompetensförsörjningen på sikt i regionen spelar Yrkeshögskolan en central och viktig roll. I projektet ska därför resurser läggas till att samordna arbetet kring hur vi i regionen arbetar med yrkesutbildningar för att förbättra matchningen av kompetens med arbetsmarknadens kompetensbehov. Förutsättningarna att lyckas med samordningen kring yrkeshögskolan är goda, särskilt eftersom Regeringen under de kommande två åren tillför hundratals miljoner kronor till just satsningar på yrkeshögskolan, där Västernorrland är den fjärde största regionen i landet utifrån antalet yrkesutbildningsplatser per invånare, Jämtland den sjätte största. En del av arbetet med yrkeshögskolan i projektet är att skapa en digital plattform där utbudet av yrkeshögskoleutbildningar i regionen ska synliggöras.

I projektet Handelskraft ingår Handelskammaren Mittsverige, Region Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen, Arbetsförmedlingen och Företagarna.

Läs mer om Handelskraft här!

Kontakt

Kristin Hägglund
Utbildningskoordinator Handelskraft
070 – 269 16 09
kristin.hagglund@midchamber.se