Debattartikel: Vi behöver nytt ledarskap och attraktiva utvecklingsmiljöer

”Talangförsörjning för regional tillväxt och utveckling”

Östersunds-Posten 2015-03-10

För att vi ska kunna lyckas med att göra vår region till en attraktiv plats för kreativa, nytänkande människor behöver vi stärka förmågan att attrahera, stödja, motivera och skapa förutsättningar för entreprenörer, företagare och talanger.

Under hösten 2014 genomförde Handelskammaren Mittsverige studien ”Talangförsörjning för regional tillväxt och utveckling”. Resultatet pekar blanda annat ut två viktiga områden att fokusera vidare på, nämligen framtidens ledarskap och attraktiva utvecklingsmiljöer.

Ett nytt och modernt ledarskap behövs på många nivåer i vår region. Det nya ledarskapet behövs för att såväl attrahera nya duktiga medarbetare in i organisationerna men också för att få befintliga talanger att blomma ut.

Vi behöver samtidigt fokusera på attraktiva utvecklingsmiljöer där regionen har eller kan utveckla internationell spets genom olika insatser.

Ledarfrågan är avgörande för talangförsörjning. Idrotten är en sektor som oftast är duktig på att attrahera talanger genom att hitta bra coacher som lockar med utveckling och nytänkande. Vad kan andra näringar lära av idrottens konkreta och framgångsrika förhållningssätt?

Att vi har fördelarna med en oerhört vacker miljö räcker inte. Vi måste skapa attraktiva miljöer så att både befintliga och nya talanger får blomma ut och vilja flytta hit.

Det finns områden som Jämtlands län utmärker sig på som kan lyfta oss till elitserien. Som exempel så spelar de kulturella och kreativa näringarna en viktig roll i det innovativa klimatet för att kunna koppla samman branscher och kunskapsområden på nya sätt. Fler arenor för kultursektorn behövs för vår utveckling i länet.

Tillverkningsindustri och IT-teknik är andra viktiga utvecklingsområden för länet med stor potential att locka talanger/entreprenörer. Genom att ligga i framkant inom IT och teknik kan framtidens samhällsbyggare se vår region som attraktiv.

Det finns ett stort behov av teknikutbildade personer. Informations- och kommunikationsteknik skapar konkurrenskraft och utveckling. Öppen innovation där företag och organisationer systematiskt letar efter innovationer utanför sin organisation samt bjuder in fler aktörer, stora som små, är en viktig framgångsfaktor för regionens tillväxt.

Vintersport och gastronomi är fortsatt viktiga nyckelområden för utveckling och talangförsörjning i vår region och där vi redan nått elitnivån men som behöver fortsatt uppbackning av regionens aktörer för att inte tappa position.

Många initiativ tas också för att Jämtlands län ska utvecklas till Sveriges bästa integrationslän. Genom att ta till vara på den talang som finns hos nyanlända så kan vi växa oss starkare.

Intresset för talangförsörjning är stort både inom privat och offentlig sektor. Men regionen behöver utveckla sin förmåga att lyfta och synliggöra befintliga talanger och även skapa attraktion för nya att vilja komma hit.

Ledarskapet behöver synliggöras och regionens näringsliv behöver stöttning i sitt utvecklingsarbete med syfte att göra dem mer konkurrenskraftiga och lönsamma.

Katarina Nyberg Finn; regionchef Handelskammaren Mittsverige/Östersund

Peter Vomacka, regionordförande Handelskammaren Östersund