Debattartikel: Transportökningen måste ske hållbart

Skogsindustrin har alltid varit en viktig basindustri för Sverige.

Sundsvalls Tidning 2014-09-10

Transportbehovet för industrin i vår region ökar. Vi är därför i stort behov av de infrastruktursatsningar som nu pågår och planeras. E4, E14, resecentrum, logistikpark och järnvägssatsningar. De är viktiga för att våra företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global marknad.

Bra infrastruktur skapar tillväxt. I Sundsvallsregionen är vi glada över ”Sundsvallspaketet” de satsningar som nu ska göras i vår region. E4, med bron är snart klar. E14 ska bli en fyrfältsväg från Nacksta till Blåberget. Ett resecentrum är planerat. Järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland ska byggas och kommer att ge en effektiv järnvägskoppling till hamnen. En första etapp på Ostkustbanan görs i Dingersjö för att öka kapaciteten på järnvägen söder om Sundsvall. Sundsvalls hamn byggs ut med en containerhamn och kombiterminal.

Alla dessa åtgärder ger våra företag möjlighet att växa. När konkurrensen är global och avståndet till kunderna och leverantörerna är långt, är det extra viktigt att transporterna är effektiva både när det gäller kostnader och miljö.

Vi har över 9 000 företag i Sundsvall. Handeln är stark. Den omsätter cirka 8 miljarder varje år och sysselsätter 3 300 människor. Branschen behöver bra transportmöjligheter för att kunna köpa in och sälja sina varor.

Industrierna i Västernorrland exporterar för ett värde av 26 miljarder (2012). De största är papper- och massa-, verkstads- och kemiindustrin.

Allt fler fraktar sina varor i containrar. Det finns därför ett stort behov av att bygga ut hamnen för att kunna hantera det ökade behovet av containerfrakt. Det är ett globalt transportsystem som är intermodalt. Det vill säga att en container går att lastas om mellan fartyg, tåg och lastbil utan att själva godset berörs. Betydligt säkrare helt enkelt.

Skogsindustrin har alltid varit en viktig basindustri för Sverige. Det produktionsvärde som branschen genererar tillbaka i samhället är störst i Västernorrland. Varje anställd i skogsbranschen ger jobb åt två andra. Branschen är också Sveriges största transportköpare och i Norrland är industrin starkt beroende av att infrastrukturen fungerar. Råvaran och fabrikerna finns här och kunderna finns i Europa och övriga världen.

SCA är Europas största privata skogsägare och deras skog finns till största delen i Västernorrland och Jämtland. Om järnvägsanslutningarna i Bergsåker och Maland hade funnits i dag, skulle järnvägstransporterna av råvaror in till fabrikerna varit 60 procent mer. I dag går det på bil – dyrare och släpper ut koldioxid.

Nu är investeringar beslutade för att bygga ut Tunadalssågen, en ledande aktör inom utvecklingen av träbaserade varor i Europa. Östrand massafabrik har långt gångna utbyggnadsplaner som kan innebära en fördubbling av produktionen. Det kommer att innebära en mycket stor ökning av råvarutransporter in till dessa fabriker.

Transportbehovet inom industrin, inte bara skogsindustrin, i vår region ökar enormt. Denna ökning måste ske på ett hållbart sätt. Därför är vi glada att Trafikverket har tidigarelagt investeringarna i järnvägstrianglarna och att de dessutom har fått EU-medel för att planera bygget. När logistikparken och järnvägsanslutningarna till hamnen är byggda kan industrin flytta över enorma mängder transporter från väg till järnväg. Mycket effektivare och mer hållbart.

Att bygga logistikparken är absolut nödvändigt för att möta det ökade transportbehovet och därmed kan våra företag fortsätta vara konkurrenskraftiga. Vår region får ett modernt och effektivt transportnav med koppling mellan tre transportslag. Satsningen innebär att transporterna kan fyrdubblas men ändå minskar koldioxidutsläppen. Det är att skapa jobb och tillväxt på ett hållbart sätt.

Dick Jansson, vd Handelskammaren Mittsverige