Remissvar gällande BK74-vägnät för Västernorrland och Region Jämtland

Till Trafikverket 20160901

Inledning

För norra Sverige (Västernorrland, Region Jämtland, Västerbotten och Norrbotten) har rekordstora investeringar i det privata näringslivet gjorts under senare år. Efter de enorma satsningarna i gruvnäringen i nordligaste delen av landet, har investeringar i mångmiljardklassen följts upp inom skogsindustrin. Inte minst med tanke på SCA, 7,8 miljarder klart 2018, och Metsä Board Husum som under 2016 avslutade en investering om 2 miljarder SEK. Andra mindre arbetsgivare i tillverknings- och träindustrin investerar eller har planer på att investera, relativt stora summor i region Jämtland men även i Västernorrland.

Vi erbjuder staten och Trafikverket att investera i BK 4 vägnät i vår region för effektivare transportlösningar, fortsatt tillväxt och stärkt konkurrenskraft. En möjlighet till hävstångseffekt av de ovan nämnda privata jättesatsningar som görs i regionen för basnäringar som utgör en viktig del av landets exportnetto. Skogslänen utifrån inriktningen i uppdraget som Trafikverket fått, står också angivna som en geografi av särskilt intresse för BK 4. I en successiv process för införandet.

Den dominerande industrin i regionen med stora transportbehov är skogsindustrin, transportbehoven är därför som störst från inlandet och ytterområden där råvaran växer, till kustlandet för vidareförädling eller centralt belägna produktionsanläggningar i större städer. Järnvägsnätet är mycket begränsat och bärigheten dålig, om det ens finns spår ut i glesbygdens skogsmarker. Det innebär att möjligheterna för kostnadseffektiva transportlösningar i första hand måste utvecklas för lastbilstransporter i vår region parallellt med en upprustning av befintligt järnvägsnät. För skogsindustrin generellt är absolut de största volymerna av råvara inte föremål för järnvägstransport främst utifrån att transportsträckan är för kort.

För många branscher utgör transporter en mycket liten andel av förädlingsvärdet. Så är det inte inom skogsindustrin. För skog- och trävaru industrin utgör transportkostnaden en relativt hög andel av totala produktionskostnaden. Faktaunderlag från branschorganisationen Skogsindustrierna pekar på en så hög andel som 25- 30%. Det medför att små eller stora effektiviseringarna av transporter är ett område i starkt fokus inom näringen.

Läs och skriv ut hela remissvaret uppe till höger.

Remissen är utarbetad av Handelskammaren Mittsverige tillsammans med Holmen Skog AB, Gällö skog, SCA, Callans Trä, Sundfrakt, Högland såg & hyvleri AB, Norrskog, Norra skogsägarna, Nätraälven skog, Reaxcer, Domsjö fiber samt Örnfrakt.

Hela remissvaret här

Skriv ut hela remissvaret här