Insatser kring BK4

För Handelskammaren Mittsverige och de företag vi representerar i regionen är tillgänglighet på vägar- och järnvägar en förutsättning för tillväxt. BK4 med alla positiva effekter som den utbyggnaden har är ett viktigt steg för att utveckla transportsystemet och stärker företagens konkurrenskraft. Utmaningarna är flera, begränsade statliga medel och ett vägnät med stora investeringsbehov är några av dem.

Lokala bärighetsgrupper i regionen är forum där samråd mellan industi- och transportnäring sker löpande i Handelskammarens regi. Ett forum som drivits under många år, där prioriteringar bärighetsanslaget görs av företagen. Med hjälp av Handelskammarens representation i regionala och nationella bärighetsråd har möjligheten för näringslivet att föra fram sina prioriteringar inom området stärkts betydligt.

BK4 rapport i samarbete med Skogforsk

Under hösten 2018 tog Handelskammaren Mittsverige tillsammans med Skogforsk en rapport som presenterar förutsättningarna för BK4-utbyggnaden fram till 2026. Rapporten fungerar som ett viktigt faktaunderlag för regionens skogsindustri, åkerinäring och ett stöd för kommuner i frågor som berör angränsande kommunala vägar. Utifrån de data som Trafikverket Region Mitt och Skogforsk bearbetat ger denna rapport ett underlag och en indikation på hur stort vägnätet för BK4 kommer att vara fram till 2026.

Fakta som är nödvändig för att företagen ska kunna fatta ekonomiskt väl grundade investeringsbeslut för effektiva transporter, något som ej tidigare varit möjligt utifrån den information som Trafikverket tillhandahållit.

Läs BK4-rapporten här!

Arbetet fortsätter

Just nu fortsätter vi arbetet kring BK4 och genomför avstämningar med regionens alla kommuner utifrån vårt uppdrag från medlemmarna att säkra BK4-utbyggnaden. Vi är den organisation regionalt med bred förankring som tagit ansvar tillsammans med våra företag, att informera och säkra att det kommunala vägnätet uppgraderas i samma takt som det statliga.

Anders Eriksson
Anders ErikssonRegionschef Örnsködsvik
Vid frågor kring BK 4 kontakta Anders Eriksson:

Telefon: 070-655 50 25
Epost: anders.eriksson@midchamber.se